AJPIS: Covasna
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna
AJPIS Covasna
Str.Gen.Grigore Balan nr.14, cod 520013, Sf.Gheorghe
Tel: 0267-311917, Fax: 0267-311917
E-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro
magyar

  Compartimentul de inspecţie socială are următoarele atribuții:
a) asigură aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale din domeniul activității de inspecţie socială, la nivel judeţean;
b) asigură exercitarea activităţilor de inspecţie la nivel teritorial în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială, în scopul respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor;
c) propune teme de control în vederea includerii in planul anual de control, abrobat de ministrul muncii, familiei și protecției sociale, pentru implementarea politicii în domeniul asistenţei sociale;
d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
e) desfăşoară activităţi de control şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială la nivel judetean;
f) controlează şi monitorizează furnizorii de servicii /beneficii sociale publici şi privaţi din punct de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost;
g) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
h) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
i) propun autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie;
j) propun în cazul autorităţilor administraţiei publice de la nivel judetean, precum şi în cazul persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, acordarea, suspendarea sau încetarea, după caz, a drepturilor sociale atunci când se constată că acestea nu au fost acordate în conformitate cu prevederile legale;
k) controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la drepturile sociale, la nivel judeţean;
l) propune autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie;
m) constată şi sancţionează neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma activităţii de inspecţie socială;
n) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, situaţii statistice şi analize specifice activităţii de control desfăşurate la nivel judeţean;
o) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi programelor de servicii sociale;
p) participă alături de instituţiile cu atribuţii în domeniu la acţiuni de prevenire a încălcării prevederilor legale în domeniul asistentei sociale;
q) colaborează cu alte structuri de control de la nivel judeţean;
r) face propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii din domeniul asistentei sociale;
s) reprezintă agenţia teritorială, la nivel judeţean, în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice, de drept public şi privat, cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale;
t) acţionează, la nivel judeţean, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin convenţiile internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
u) la solicitarea ANPIS, transmit informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale;
v) transmite, lunar sau ori de câte ori este necesar, Direcţiei de Inspecţie Socială din cadrul ANPIS, informaţiile privind acordarea beneficiilor de asistentă socială sau privind furnizorii şi serviciile sociale de la nivelul judeţului;
w) desfăşoară activităţi de cercetare şi analiză socială, pentru cunoaşterea realităţii sociale, ca urmare a controlului sau a rezultatelor acestuia, şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
x) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;
y) îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii prevăzute în Statutul propriu de organizare şi funcţionare al ANPIS, precum şi cele dispuse ierarhic în domeniul de competenţă.Afişare pagină: 1106