AJPIS: Covasna
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna
AJPIS Covasna
Str.Gen.Grigore Balan nr.14, cod 520013, Sf.Gheorghe
Tel: 0267-311917, Fax: 0267-311917
E-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro
magyar

  

 
INFORMAŢII  REFERITOARE LA ACTELE NECESARE PENTRU
ACORDAREA  BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 
 
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum şi actele necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului în a cărei rază se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.
 
 
AJUTORUL SOCIAL - VENITUL MINIM GARANTAT
VMG
Acte necesare dosar (în copie):
-          cererea şi declaraţia pe propria răspundere
-          actele de identitate, după caz,: buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români; documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
-          certificatele de naştere ale copiilor
-          certificatul de căsătorie sau livretul de familie
-          hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii; actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
-          acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ– în original
-          acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere
-          după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei
-          adeverinţă AJOFM din care să reiasă că solicitantul nu a refuzat un loc de muncă sau un program de formare profesională– în original
-          adeverinţă/certificat medical din care să reiasă capacitatea sau incapacitatea de muncă a beneficiarului– în original
-          adeverinţa privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii – în original; alte acte doveditoare menţionate în formularul de cerere: adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc. – în original
-          acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute, inclusiv în alte unităţi adminsitrativ-teritoriale
În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate şi documentele referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.
 
AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
 Acte necesare dosar (în copie):
-          cererea şi declaraţia pe propria răspundere
-          acte doveditoare care atestă componenţa familiei
-          acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute, inclusiv în alte unităţi adminsitrativ-teritoriale
-          adeverinţa privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii – în original
-          alte acte doveditoare menţionate în formularul de cerere: adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc. – în original
 
INFORMAŢII  REFERITOARE LA ACTELE NECESARE PENTRU
ACORDAREA  BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum şi actele necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului în a cărei rază se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.
  
 
ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI
 
 
Acte necesare dosar (în copie):
-          cererea şi declaraţia pe propria răspundere
-          actele de identitate ale solicitanţilor aflate în termenul de valabilitate
-          certificatele de naştere ale copiilor, cărţile de identitate ale acestora (după caz)
-          certificatul de căsătorie sau livretul de familie
-          hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
-          actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
-          acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ prevăzută de lege) – în original
-          acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere
-          după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei
-          adeverinţa privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii – în original
-          alte acte doveditoare menţionate în formularul de cerere: adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc. – în original
-          acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute, inclusiv în alte unităţi adminsitrativ-teritoriale
 
 
În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate şi documentele referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.
 
 
 
INFORMAŢII  REFERITOARE LA ACTELE NECESARE PENTRU
ACORDAREA  BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 
 
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum şi actele necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului în a cărei rază se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.
 
 
 
ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII
 
Acte necesare dosar (în copie):
-          cererea completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului
-          originalul şi copia certificatului de naştere al copilului
-          actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal  aflate în termenul de valabilitate
-          certificatul de căsătorie
-          copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap - în situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere.
-          în cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului, în caz contrar dreptul la alocaţia de stat pentru copii se suspendă până la depunerea acestuia, cu reluarea plăţii drepturilor restante.
-          pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi confirmate de autorităţile române, şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.
-          documentele din care rezultă situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, eliberate în condiţiile legii, se prezintă în copie şi sunt, după caz, următoarele:
            a) livretul de familie;
            b) hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
            c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
            d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
f) dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;
            h) dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
            i) actul de deces al unuia dintre părinţi;
            j) alte documente, la solicitarea agenţiei teritoriale.
 
 
 
INFORMAŢII  REFERITOARE LA ACTELE NECESARE PENTRU
ACORDAREA  BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 
 
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum şi actele necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului în a cărei rază se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.
 
 
 
INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
ŞI
STIMULENTUL LUNAR
 
Acte necesare dosar (în copie) generalităţi:
-          cererea tip – Atenţie!Opţiunea selectată iniţial şi anume un an, doi ani, trei ani (copil cu dizabilitate) nu poate fi modificată ulterior şi va fi valabilă pe întreaga perioadă!
-          actele de identitate ale solicitanţilor - aflate în termenul de valabilitate
-          certificat de naştere copii pentru care se solicită dreptul
-          copiile certificatelor de naştere ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere sau după caz copie a livretului de familie
-           după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie
-          certificatul de încadrare în grad de handicap copil dacă e cazul
-          hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
-          hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
-          hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii
-          decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii
-          hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
-          actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.
-          cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului
-          dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate
-          dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă/raportului de serviciu pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap
-          fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă este cazul)
-          dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont cu contul IBAN de la bancă deschis pe numele solicitantului
-          dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte doasr nou
-          dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului
 
Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:
a) dovada eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole; c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia; e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activităţi profesionale şi care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 .
 
Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă şi, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autorităţile competente, sunt următoarele:
a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situaţia prevăzută la lit. k);
b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. a), b), c), t);
    c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţia prevăzută la lit. d) şi e);
    d) dovada eliberată de angajator pentru situaţiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u);
    e) dovada eliberată de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situaţia prevăzută la lit. c);
     f) adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără
     întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situaţiile prevăzute la lit. m) - s);
  g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. t) şi v);
   h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. l).
  i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învăţământ, recunoscută   pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către instituţiile de învăţământ abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situaţia prevăzută la lit. m).
 
Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Prin urmare, indiferent de situaţie, părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului sau în stimulentul de inserţie, cu excepţia cazurilor pentru care aplicabilitatea art.11 din OuG nr.111/2010, nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă aceasta este de indemnizaţie sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept de concediu. Reglementarea se aplică pentru copiii născuţi după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.
 
Dosare ICC – salariaţi – CIM
-          formular cerere – anexa 3 din HG nr.52/2011 – M.O.nr.217/2012
-          copie cărţi identitate părinţi – faţă+verso – atentie la valabilitatea adreselor de reşedinţă!
-          copie certificat de naştere copil
-          copie certificat căsătorie sau ancheta socială în cazul de uniune consensuală din care să rezulte că se îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.12 din OuG nr.111/2010
-          copie sentinţă divorţ în cazul în care un părinte figurează în altă familie în baza AJPIS
-          extras de cont vizat de bancă  - în judeţul Covasna
-          adeverinţa cu veniturile nete realizate prevăzute în art.3 alin.2 din OuG nr.111/2010, în ultimele 12 luni – prevăzută în HG nr.52/2001
-          adeverină tip fişă fiscală pentru anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi după caz pentru anul în care s-a născut copilul
-          copie decizie sau după caz act adiţional la Contractul Individual de Muncă privind suspendarea acestuia
-          raport per salariat din REVISAL (data suspendării în REVISAL să coincidă cu data suspendării din decizie şi cu data aprobării concediului pentru creşterea copilului din adeverinţă
-          copia cererii prin care se solicită concediu pentru creşterea copilului aprobată de angajator
-          declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte data de la care persoana nu mai realizează venituri impozabile
-          angajament conform art.11 din OuG nr.111/2010
-          dacă a lucrat la mai mulţi angajatori se vor anexa toate documentele
-          dacă persoana a lucrat cu Contract Individual de Muncă pe perioadă determintaă se anexează decizia/ actul adiţional de încetare a Contractului Individual de Muncă şi raport per salariat din REVISAL; declaraţie notarială şi după caz adeverinţă privind perioada şi cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate de care a beneficiat – eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate Covasna
-          în cazul în care solicitantul este tatăl copilului se anexează adeverinţa privind indemnizaţia de maternitate eliberată de angajatorul mamei copilului/AJOFM/ Casa de Asigurări de Sănătate Covasna sau după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţie de maternitate
-          adeverinţa pentru celălalt părinte eliberată de angajator (în cazul în care a avut mai multe Contracte Individuale de Muncă pe perioadă determinată se anexează câte o adeverinţă pentru fiecare perioadă iar pentru perioadele asimilate de la AJOFM; Casa de pensii pentru pensie de invaliditate, Inspectorat şcolar etc.
-          copiile certificatelor de naştere ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere/livret de familie
 
Dosare ICC – activitate independentă (PFA; Intreprindere Individuală)
-          în completare pe lângă actele şi documentele de bază, documente distincte:
-          adeverinţa privind venitul realizat pentru anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul eliberată de ANAF
-          copie decizia privind venitul net realizat pentru anul anterior (venitul din adeverinţă să fie egal cu cel din decizie)
-          adeverinţa privind venitul estimat până la data suspendării activităţii pentru anul fiscal în care s-a născut copilul
-          copie decizie privind plăţile anticipate pentru anul naşterii copilului cu venitul estimat şi impozitul aferent până la data suspendării (verificare venitul din adeverinţă să fie egal cu cel din decizie)
-          în decizie trebuie să fie completată şi data suspendării/încetării activităţii
-          copie autorizaţie, copie certificat fiscal
-          copie rezoluţie începere activitate
-          copie rezoluţie certificată de ORC privind suspendarea/încetarea activităţii
-          copie certificat menţiuni
-          adeverinţă privind plata indemnizaţiei de maternitate eliberată de C.A.S. Covasna
 
 
Convenţii/Contracte civile
-          în cazul în care a realizat venituri impozabile în baza unui contract de asigurări: copia contractului, documentul din care să rezulte suspendarea/încetarea activităţii
-          adeverinţă de la ANAF privind veniturile profesionale impozabile realizate în baza convenţiei/contractului civil
-          adeverinţă de venit de la persoana juridică cu care a fost încheiată convenţia/contractul civil
 
Menţiune: în cazul persoanelor care lucrează în baza CIM şi au şi activitate independentă aceasta se va suspenda la data intrării în concediul prenatal al mamei dacă solicită dreptul mama copilului, respectiv la data intrării în concediul pentru creşterea copilului dacă solicită dreptul tatăl copilului.
 
Dosare ICC – profesii libere (avocat, medic, stomatolog, arhitect, expert-contabil etc.)
-          în completare pe lângă actele şi documentele de bază, documente distincte:
-          adeverinţă venit realizat şi adeverinţă venit estimat şi copii decizii venit realizat şi plăţi anticipate ca şi în cazul celor cu activitate independentă
-          adeverinţă privind perioada şi cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate de care a beneficiat – eliberată de CAS Covasna
-          copie autorizaţie funcţionare (direcţia de sănătate publică, Ordinul arhitecţilor din România, CECAR, decizie de numire în funcţie eliberată de Baroul avocaţilor etc.)
-          copie certificat fiscal
-          adeverinţă din care să rezulte suspendarea activităţii profesionale eliberată de autoritatea competenta (cea care a eliberat iniţial autorizaţia)
 
Dosare ICC – art.11 OuG nr.111/2010
-          în completare pe lângă actele şi documentele de bază, documente distincte:
-          adeverinţă reluare activitate pentru părintele aflat în plată
-          documentele sunt cele de la dosarele noi pentru solicitant cu deosebirea că în decizie se menţionează perioada de suspendare CIM
 
Dosare SIC I şi SIC II pentru dosare de modificare: trecere de la ICC la SIC
-          în completare pe lângă actele şi documentele de bază, documente distincte:
-          adeverinţă privind reluarea activităţii
-          Raport per salariat din REVISAL
-          Decizie în copie de încetare a suspendării CIM
 
Dosare SIC nou
-          în completare pe lângă actele şi documentele de bază, documente distincte:
-          adeverinţa de venit - prevăzută în HG nr.52/2011
-          adeverinţă că în prezent realizează venituri şi nu a solicitat ICC cu menţiunea că: Nu a beneficiat de concediu fără plată de la data naşterii copilului şi până la data cererii stimulentului
-          Raport per salariat REVISAL
-          Adeverinţă eliberată de autoritatea competentă din care să rezulte perioada de indemnizaţie de maternitate şi data reluării activităţii (pentru mame)
-          Pentru activitate independentă: - idem documente necesare dosare ICC dar în loc de rezoluţie suspendare activitate se anexează fisă informaţii PFA, Intr. Individuală etc. eliberată de ORC Covasna.
ATENTIE!
În perioada în care se beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului nu pot fi realizate venituri profesionale supuse impozitării!


Afişare pagină: 2597